Nyheter

Svenske aktører tar lavfrekvens EMF på alvor

Veidekke i Sverige og Stockholm skolene har lyttet til Europarådets anbefalinger (resolusjon nr. 1815 av 27. mai 2011) og inntatt en «føre-var» holdning til elektromagnetiske felt (EMF) og satt skjerpede krav til el. installasjoner ved nye byggeprosjekter.

Veidekke i Sverige, som er et Norskeid selskap, har som et uttalt miljø grunnprinsipp at de skal følge “Føre-var” prinsippet.

Føre var-prinsippet – bare mistanke er nok
Føre var-prinsippet innebærer at Veidekke velge bort produkter som allerede er mistenkt for negative miljøkonsekvenser. Et praktisk eksempel på tiltak er at elektromagnetiske felt bør unngås. Vi unngår dette ved å installere fem-leder system på hele eiendommen og samtidig unngår å plassere fordelingsskap i tilknytning til soverommet.

Kilde: www.veidekke.se (pkt. 3)

I tillegg har Veidekke i Sverige valg at alle leilighetsbygg skal være bygd i henhold til Svanemerkingen. – Hvorfor har ikke det Norske moderselskapet en like klar uttalt profilering i forhold til miljø og samfunn?

En annen viktig Svensk institusjon, Skolene i Stockolm (SISAB), har nå satt grenseverdier for lavfrekvens elektromagnetiske felt i deres bygg. SISAB har valgt å følge TCO standarden og forholder seg derfor til grenseverdier som er langt under statens generelle anbefalinger.

Elmiljö – Det elektriske miljøet
I elektriske og telekommunikasjonssystemer, skal varer, materiell og materialer være PVC og halogenfri. Den faste installasjonen skal utføres slik at verdiene ikke overskrides, der folk vanligvis oppholder seg;

  • Lavfrekvente magnetfelt 0,2 μT (200 nT) målt 1m over gulvet i nye bygg.

  • Lavfrekvente magnetfelt 0,4 μT (400 nT) i eldre bygninger i drift.

  • Elektrisk felt 10 V/m.

Kilde: www.sisab.se (side 9)

Dette er et godt forbilde til det Norske skolevesenet som burde sette barnas helse fremst og innført den samme “Føre-var” holdningen i forhold EMF og miljø.

EMF Consult står for en bærekraftig og fremtidsrettet løsning på disse utfordringene. – Når man skal bygge nytt, eller rehabilitere, i det 21. århundre bør man så definitivt ta hensyn til MILJØ OG HELSE. For å møte de økende bærekraft kravene i byggesektoren og etterspørselen fra arkitekter og bygg designere, har vi valgt et produkt fra franske Rayponse som har utviklet det skjermende K-røret FLEXARAY + som reduserer elektromagnetiske felt som genereres av husets ledningsnett til et minimum.  FLEXARAY+ anvendes fortrinnsvis i nybygg, men kan med fordel også brukes ved rehabilitering av eksisterende el. installasjoner.

FLEXARAY+ er et halogenfritt, skjermende flex K-rør som kan redusere de elektromagnetiske feltene med innil 99%.

En fremtidsrettet og levedyktig el-installasjon som beskytter deg og din familie mot elektromagnetiske felt. 100% resirkulerbar.

Kilde. http://www.rayponse.com/no/