Jording med jordingslaken er ikke ensbetydende med null-eksponering for elektriske felt.

Vi får stadig spørsmål om det er noen problem å «jorde seg» ved hjelp av jordingslaken eller jordingsmatter. – Påstanden til leverandørene er at disse produktene vil beskytte deg mot elektriske forstyrrende felt og «fjerne» effektene av elektromagnetisk stråling.jording, jordingslaken

Som bevis på effektiviteten av skjermingen mot vekselfeltene fra strømnettet i huset, brukes spenningsmåling. For, som annonsene sier det, når en person ligger på en elektrisk ledende og jordet laken eller matte, er kroppsspenningen målt i forhold til jord, svært redusert – nesten null. Det brukes spenningsmåling på kroppen (i forhold til jord) som mål på hvor stor belastning det er på kroppen. Når spenningen er null – så er belastningen null.

Slike utsagn og praktiske eksempler på målinger får helsebevisste folk til å tro at bruk av slike jordingslaken/-matter reduserer eksponeringen for elektriske vekselstrømfelt som kommer fra elektriske kabler, installasjoner og elektrisk utstyr.

Hva skjer rundt et jordingslaken eller en jordingsmatte når en jorder seg?

 • I et rom med masse kablinger i vegger, gulv og tak er det et meget komplisert feltmønster. Ved å introdusere jord (f.eks. et jordingslaken) i et rom vil normalt avstanden mellom den elektriske spenningen i ledere og jord bli redusert. Det vi gi høyere feltstyrke, spesielt i området rundt jordingslaken og resultere i økt eksponering for elektrisk felt.
 • I tordenvær ute er det generelle rådet å ikke være det høyeste punktet i landskapet. Er en ute på en stor slette, er rådet å legge seg ned. Lyn slår også oftere ned i trær og høye gjenstander. Det er fordi det blir høy feltstyrke på et slikt høyt punkt på grunn av kortere avstand til den høye spenningen. Men også fordi ett punkt samler det elektriske feltet. Det er derfor lynavledere er spisse. Et jordingslaken eller jordingsmatte i et rom vil få litt av samme effekten, den er et lite jordet område i et felt – og de elektriske feltene vil samles mot dette stedet. Altså forhøyet eksponering.
 • Hvis en måler den elektriske spenningen på lynavlederen så vil den vise 0 volt, selv om det er så stort elektrisk felt at det kan føre til et lynnedslag. Tilsvarende forhold vil det være om en måler kroppsspenning på en person som ligger på et jordingslaken. Kroppspenningen vil være nær 0 volt selv om det elektriske feltet er høyt.

Det er tre viktige budskap her

 • Kroppsspenning og elektrisk felt er to forskjellige ting. Det er det elektriske feltet som betyr noe for hvor mye strøm det går gjennom kroppen.
 • Når en person er i nærheten av et jordingslaken eller jordingsmatte så er måling av spenning på kroppen i forhold til jord et helt irrelevant mål for helsebelastning.
 • Bruk av jordingslaken vil i de fleste tilfellene øke belastningen på kroppen.

Jording har en annen side, og det gjelder ute. Mange sier en skal gå barfotet ute for å få kontakt med jord, og det skal virke positivt på helsen. Dette kan godt være tilfelle, men det blir snudd helt på hodet inne i hus med masse elektriske vekselfelter.

Grunnen til at jordingslaken og jordingsmatter i de fleste tilfellene fører til en økt belastning fra elektriske felt er at et elektrisk vekselfelt fører til at det går svake elektriske strømmer i gjennom kroppen. Dette er godt dokumentert flere steder, bla. i disse to referansene:

 • En tysk rapport publisert i november 2005 i tidsskriftet – «Der Elektro- und Gebäudetechniker» beskriver en grundig studie med detaljerte målinger av belastning på kroppen i elektriske felt.
 • WHO (Verdens helseorganisasjon) utga i 2007 en stor rapport på 519 sider med tittel: WHO Environmental Health Criteria 238, Extremely low frequency fields. («Extremely low frequency fields», er blant annet de frekvenser vi har rundt oss i lysnett og husholdningsartikler)

Begge rapportene omhandler meget grundig utsagnene omviser at reduksjon i kroppens spenning målt mot jord ikke er ensbetydende med en reduksjon i den elektrisk feltstyrke kroppen utsettes for. Etter flere grundige forsøk og målinger vises det klart at ved jording så øker feltstyrken og strømmen gjennom kroppen. Under uheldige omstendigheter kan strømmen dobles når kroppen jordes.

Konklusjon fra rapportene
Begge rapportene viser klart at i de fleste hjem (senger), så vil feltstyrken kroppen blir utsatt for, og derved strømmen i kroppen, øke ved jording (bruk av jordingslaken). Se diagram fra WHO rapporten. Bare i helt spesielle tilfeller vil feltstyrken reduseres. Den dårlige nyheten her er at det er nesten umulig for vanlige kunder å vite om de få helt spesielle tilfellene.

Kort oppsummert

 • Den elektriske feltstyrken rundt kroppen vil øke, og derved strømmen i kroppen, ved bruk av jordingslaken eller jordingsmatter. Bare i helt spesielle tilfeller vil feltstyrken reduseres. Den dårlige nyheten her er at det er nesten umulig for vanlige kunder å vite om de få helt spesielle tilfellene.
 • Det er bedre å fokusere på å fjerne de elektriske feltene enn å bruke jordingslaken/matter for å «redusere» belastningen i områder med elektriske felt.
 • På en kontorplass er det f.eks. bedre å jorde elektrisk utstyr fysisk til elektrisk jord (PE) enn å bruke jordingsmatte for å redusere de elektriske vekselstrøms feltene – jordingsmatter vil i de fleste tilfellene øke eksponeringen.

Vi har gjort vår egen test av dette og resultatet kan du lese her

Dersom du vurderer å bruke jordingslaken eller jordingsmatte, så husk:

Du må ALDRI bruke et eget eksternt jordspett til jordingslaken/matten eller kople jord inn i et rom uten jordet stikkontakter

 • Eldre hus har elektriske kontakter uten jording i såkalt tørre rom (soverom, stue osv). Det er både ulovlig og farlig å lage egen jording i slike rom, for eksempel en ledning ut gjennom vinduet til et jordingsspyd, eller til jord på en jordet kontakt i et annet rom. Hvis det oppstår en elektrisk feil i en lampe eller et elektrisk apparat i et rom uten jordet kontakter vil ikke jordfeilbryteren slå ut. Gjennom å jorde seg så skaper man en ny «strømleder» gjennom kroppen til jord. Ved berøring av et defekt apparat vil kroppen fungere som jordleder og dermed får du 230 volt gjennom kroppen, som i ekstreme tilfeller kan få fatale følger.
 • De fleste nyere hus i Norge har et elektrisk anlegg med jordtilkobling. Det er en beskyttelses jord (PE) som er koblet til jord via et jordspyd eller en jordledning som ligger nedgravd rundt huset. I slike tilfeller så må man aldri bruke et eget ekstern jordspett til jordingslaken/matten da det vil kunne oppstå potensial forskjeller i mellom de to jordpunktene som ved berøring kan føre til at strømmer kan gå gjennom kroppen, som i ekstreme tilfeller kan få fatale følger.

jordingslakenDersom du har et jordet elektrisk anlegg og velger å bruke et jordingslaken så må du:

 • Forsikre seg om at det ikke er jordfeil i den elektriske installasjonen. Dersom dette er OK kan jordingsmatten kobles til elektrisk jord (PE).
 • Forsikre seg om at den elektriske installasjonen er utstyrt med jordfeilbryter (påbudt i alle nye installasjoner)
 • Slå av sikringskursen til soverommet og aller helst til alle tilstøtende rom. Her kan man gjerne benytte seg av nettavkoblere (som må installeres av godkjent installatør)
 • Deretter, for å forsikre seg om at det ikke er elektriske felt i rommet, må man måle de elektriske feltene med et måleinstrument som måler potensialfritt elektrisk felt.

Ønsker du profesjonell hjelp til å måle elektriske felt og kilder hjemme hos deg, ta kontakt.