Induksjonsplater gir høy strålingInduksjonsplater – det reklamen ikke forteller

Ingen varme ved berøring, men svært høye magnetfeltet
Det er nå blitt helt “normalt” å bruke koketopper basert på induksjon. Induksjonstopper ser nesten lik ut som en vanlig elektrisk topp med keramisk overflate – men der stopper også likheten. I en gammeldags kokeplate eller en keramisk topp er det et normalt varmeelement som avgir varme.  I induksjonstoppene er det et sterkt magnetfelt som overfører energien fra induksjons-elementet til bunnen av kokekaret. Det sterke magnetfeltet induserer en strøm i bunnen av kokekaret som så fører til oppvarming av kokekaret.

Induksjonplatene avgir ikke varme ved berøring og er derfor populært blant mange barnefamilier. Men i nærheten av kokeplatene avgir de et svært sterkt magnetfelt med høy frekvens. Spesielt for barn og gravide kan disse toppene være uheldig da barnets hode eller fosteret i magen befinner seg i høyde med koketoppen, og der finner vi også de sterkeste magnetfeltene.

Barn og gravide bør holde avstand
Det sterke magnetfelt som induserer strøm i bunnen av et kokekar spres også i omgivelsene rundt koketoppen. Dette spredefeltet er relativt kraftig og induserer strøm i kroppen til personer som er i nærheten

Gravide bør holde avstand til induksjonsplater pga. høy strålingMålinger og beregninger som nylig er gjort i Sveits viser at når et barn står like i nærheten av en induksjonstopp, så induseres det strøm i hodet til barnet. Styrken varierer med ulike typer topper, men noen typer kan gi en elektrisk strøm i barnets hjerne som er opp til 2 ganger høyere enn det offisielle grense- verdier tillater (PubMed).

Dersom en gravid kvinne står like ved en induksjonstopp kan foster bli eksponert for magnetfelt som er høyere enn gjeldende grenseverdier.

Figuren viser den induserte strømmen i kroppen ved siden av en induksjonsplate:
Bor Kos, fra “The Laboratory of Biocybernetics at the University of Ljubljana” og hans kollegaer målte den magnetiske felt-tettheten ved 30 cm avstand fra induksjonsovnen og ved avstander på 1, 5 og 10 cm. Målingene ble utført i flere vertikale avstander fra kokesonene, som var 85 cm fra gulvet. Alle disse dataene ble så lagt inn i en matematisk modell for å kalkulere det induserte elektriske feltet og den induserte strømmen hos 26 (a) – og 30-uker (b) gravide kvinner, og hos 6 (c) – og 11 år (d) gamle barn. Hvit og Gul farge viser det sterkeste feltet og svart det minste feltet.(Link)

bilde2

For magnetfelt med høye frekvensene er den maksimalt tillatte eksponeringen rundt regnet 1/10 av det som gjelder for magnetfelt fra strømnettet. I praksis betyr dette at magnetfeltet du måler fra induksjonstopper skal multipliseres med 10 for å sammenlignes med magnetfeltet som måles fra det vanlige strømnettet.

Måleapparater kan gi falsk trygghet
Mange av de billigste måleinstrumentene kan ikke måle magnetfeltene fra induksjonstoppene. Frekvensene er nemlig så høye at de ligger utenfor målområdet for mange av de billigste måleapparatene. Det betyr at dersom du måler magnetfeltet fra en induksjonstopp med et slikt apparat så vil du måle en altfor liten verdi. Sjekk at instrumentet du bruker måler frekvenser opp til 100 kHz eller høyere.

Induksjonstopper har 20 – 30 ganger høyere magnetfelt enn keramiske topper
Nedenfor er det vist en enkel sammenligning mellom magnetfeltet fra en vanlig keramisk topp og en helt ny induksjonstopp av et anerkjent merke (ikke et “billigmerke”). Magnetfeltet er målt i forskjellige avstander fra fronten av benkeplaten. Målerverdiene er omregnet til verdier som kan sammenlignes med verdier som vi kjenner fra strømnettet.

Induksjonstopper har 20 – 30 ganger høyere magnetfelt enn keramiske topper

Like ved kanten av benkeplaten er magnetfeltet fra en induksjonstopp 30 ganger sterkere enn fra en keramisk topp. I vanlig arbeidsavstand på 30 cm er feltet fra induksjonstoppen ca 20 ganger sterkere enn fra en keramisk topp. Og i en avstand på 1 m er feltet fra den keramiske toppen knapt merkbart, mens induksjonstoppen fremdeles har et felt som tilsvarer 1 000 nT ved 50 Hz.

Nytt regelverk tillater betydelig høyere magnetfelt
I Norge ble det i 2010 gjort endringer i regelverket for lavfrekvens felt. Endringene medfører at den maksimalt tillatte eksponeringen for magnetfelt økes betydelig. De nye grenseverdiene for induksjonstopper er mer enn 4 ganger høyere enn tidligere. For det vanlige strømnettet er grenseverdiene 2 ganger høyere enn tidligere. Sverige og EU har ikke ennå ikke innført disse endringene.
Endringene i regelverket har gjort at induksjonstopper som tidligere overskred den tillatte eksponeringen med en faktor på 3, nå blir ligger godt under de nye maksimalverdiene. Endringene i regelverket betyr også at det framover kan selges induksjonstopper med betydelig høyere magnetfelt enn det som var tillatt tidligere.

Er kortvarig eksponering farlig?
Magnetfelt fra induksjonstopper er ikke blitt testet på mennesker og vi kjenner derfor ikke virkningen. Vi vet at feltene like i nærheten av induksjonstoppene er høye og at de ligger i et frekvensområde som befolkningen hittil har blitt lite eksponert for. Det er derfor all grunn til å bruke et føre var prinsipp for denne teknologien.

Sveitsiske myndigheter sier (link)

For tiden vet vi ikke om magnetfeltene fra induksjonstoppen representerer en helserisiko. Følgende råd gis:

  • Bruk kokekar som dekker hele induksjonssonen.
  • Personer som står nær platetoppen under tilberedning av mat, anbefales å bruke de bakerste platene, eller frontplatene på   redusert styrke
  • Ikke bruk kjøkkenredskap av metall ved steking/koking for å unngå at induserte lekkasjestrømmer går gjennom kroppen
  • Personer med pacemaker eller defibrillator må konsultere sin lege før de bruker induksjonstopper

Powerwatch i UK sier (link)

  • Vi mener at induksjonstopper – hvis de i det hele tatt blir brukt – bør brukes med stor forsiktighet.Barn og gravide (inkludert kvinner som forsøker å bli gravide) bør holde god avstand når induksjonstopper er i bruk

Ønsker du å måle de elektromagnetiske feltene og kilder hjemme hos deg, ta kontakt.