Hva er el-overfølsomhet?
El-overfølsomhet innebærer at man får fysiske plager av å bli utsatt for elektro-magnetiske felt og/eller stråling. Det er store individuelle forskjeller på hvordan man reagerer på ulike strålekilder. Noen tolererer noen type stråling bedre enn andre.

El-overfølsomme kan reagere både på lavfrekvente og høyfrekvente felt, men det er store individuelle forskjeller på hvor mye. Hvordan el-overfølsomheten oppstår varierer også fra person til person. Mange har opplevd å bli akutt el-overfølsomme etter en lang samtale i trådløs telefon eller mobiltelefon eller etter intenst arbeid foran PC’en. Andre har fått økende plager etter lang tids opphold i nærheten av en høyspentlinje, mobilmast, transformator, varmekabler eller klokkeradio på nattbordet.

Mange el-overfølsomme blir akutt dårlige når de blir eksponert, mens andre først merker effekten etter timer eller dager. Graden av hvordan man reagerer ovenfor ulike strålekilder vil også variere i forhold til gode og dårlige perioder. Enkelte blir sengeliggende etter å ha blitt eksponert for mye stråling.

De som er hardest rammet tåler ingen form for felt eller stråling, og mange har måttet flykte ut i øde områder for å få omgivelser hvor de kan oppholde seg uten å bli syke.

El-overfølsomme er helt ”friske” når de får oppholde seg i strålefrie områder!

El-overfølsomhet er noe som kan ramme alle yrkes- og aldersgrupper. Et økende antall barn blir nå el-overfølsomme. De får problemer med å delta i undervisningen på skolen, ettersom trådløs teknologi i økende grad blir tatt i bruk der våre barn oppholder seg.

Hvor mange er el-overfølsomme?
I følge internasjonal forskning oppgir mellom 1,5 og 10% av befolkningen at de får negative helseeffekter av elektromagnetiske felt og/eller stråling. Dette gjelder dermed mellom 75 000 og 500 000 nordmenn. I en norsk undersøkelse oppga 20% å kjenne ubehag i hodet, tretthet og/eller konsentrasjonsvansker i forbindelse med mobilbruk.

Vi mistenker at mange som er plaget med hodepine, søvnløshet og andre diffuse plager kan reagere på strålingen de er omgitt av i sin hverdag uten å være klar over årsakssammenhengen.

Blir man noen gang ”frisk” igjen?
Mange opplever en ”akuttfase” med svært store plager. Spørreundersøkelser i Norge og Sverige viser at forskjellige tiltak kan bedre situasjonen. De tiltakene el-overfølsomme har best erfaring med er reduksjon av felt/stråling. Lave felt/strålingsverdier spesielt på soveplassen er viktig.

Noen opplever gode perioder hvor de tåler mer, mens eksponering fører til dårligere perioder der de igjen tåler mindre. Mange utvikler en høyere toleranse for stråling når de har en veldig sunn livsstil og har mulighet til å oppholde seg i strålefrie soner over lengre tid. Det er så vidt vi vet ikke mange som opplever å bli helt kvitt sin el-overfølsomhet.

Man kan jo spørre seg i hvilken grad vi alle blir berørt av den elektromagnetiske strålingen i våre omgivelser med tanke på at menneskekroppen nettopp benytter elektromagnetiske impulser som signalsystem for å finstemme kroppens funksjoner.

El overfølsomhet gir mange helseplager
Hva er de vanligste symptomene?

 • generell uvelhet, følelse av utmattelse
 • konsentrasjonsproblemer, uro, stress
 • dårlig korttidshukommelse/tap av språk
 • hodepine, ”trykk” i hodet
 • svimmelhet/ørhet
 • trykk i brystet/pusteproblemer
 • frost/ hete/feber-fornemmelse
 • nummenhet/kramper f.eks. leamus
 • generell muskelsvakhet/verk
 • overfølsom for lyd/lys/lukt
 • hud: kløe/prikking/kribling/utslett/”solbrenthet”/svie i huden/ødem
 • øye/synsplager: tåkesyn, tørrhet
 • øresus/tinitus
 • mage- og tarmbesvær/intoleranser
 • søvnforstyrrelser/søvnløshet
 • nedstemthet/angst/irritasjon/sinne
 • hjerterytmeforstyrrelser/høy puls/økt blodtrykk
 • nedsatt immunforsvar