emfElektromagnetiske felt er en samlebetegnelse på elektriske og magnetiske felt.

Elektriske felt oppstår der det er spenningsforskjeller. Et elektrisk apparat som er tilkoblet strømnettet, vil være omgitt av et elektrisk felt selv når apparatet er avslått og det ikke går strøm igjennom det. Styrken på feltet øker når spenningen øker. Elektriske felt måles i volt pr. meter (V/m). Elektriske felt kan skjermes.

Magnetiske felt oppstår når elektriske ladninger er i bevegelse. Størrelsen på magnetfeltet er avhengig av strømstyrken, og feltet øker når strømmen gjennom lederen øker. Ved apparater som er avslått, er det derfor ikke noe magnetfelt. Magnetfelt måles i tesla (T). Dette er en stor enhet, derfor er det vanlig å angi magnetfelt i mikro- eller nanoTesla. En mikroTesla er 0,000001 Tesla. En nano Tesla er 0,000000 001 Tesla.

Vi skiller mellom lavfrekvente og høyfrekvente elektromagnetiske felt. De feltene som oppstår i forbindelse med strømnettet og utstyr som er koblet til dette, kalles lavfrekvente felt. Rundt mobilmaster, fjernsyns- apparater, datamaskiner, mobiltelefoner, trådløst utstyr, mikrobølgeovner og radarer er det høyfrekvente felt.

Forskningen på EMF-relaterte helseskader.

I dagens samfunn opplever vi mer og mer elektrisk og elektronisk utstyr rundt oss. Helseskader i forbindelse med høyspentmaster og transformatorstasjoner har vært diskutert lenge, og det finnes relativt mye forskning på dette. I det siste har vi sett en eksplosiv vekst av mobiltelefoner og trådløse systemer og ikke minst veksten av induksjonsplatetopper på Norske kjøkken. Her finnes det forståelig nok mindre forskning, spesielt rundt effekten av langtidspåvirkning av slike felt.

Forskningen på EMF-relaterte helseskader fra høyfrekvens stråling går hovedsakelig i to retninger.

Den første er den såkalte elektrokjemiske forskningen som tar utgangspunkt i at skader forårsakes av oppvarmingen av cellene i kroppen. Grenseverdien for å unngå skader fra oppvarming er avhengig av frekvens, og er for f.eks. WiFi satt til 10.000.000 mikrowatt/m2.

Den andre er den elektrofysiske forskningen som tar utgangspunkt i at kroppen selv er et elektrofysisk system, og at elektromagnetiske felt som kroppen utsettes for, påvirker kroppens eget elektrofysiske system.

Foreningen for El-overfølsomme (FELO) og Folkets strålevern mener den siste retningen blir diskriminert av myndighetene i Vesten i forhold til termiske effekter. Det er allerede hundrevis av vitenskapelige studier som viser ikke-termiske skader ved langt lavere verdier enn 10.000.000 mikrowatt pr. kvadratmeter. Det dreier seg om DNA-skader, nedsatt fertilitet, søvnforstyrrelser, skade på cellemembraner slik at giftstoffer ikke kommer ut av cellene og næring ikke kommer inn i cellene.