Reduksjon av elektromagnetiske felt EMF SaneringReduksjon av elektromagnetiske felt

Etter endt måleoppdrag vil alle våre anbefalte måleteknikere kunne komme med råd og anbefalinger om hvilke tiltak som bør/kan iverksettes for å redusere måleobjektets elektromagnetise felt.

Høyfrekvens stråling og lavfrekvens felt har ulike egenskaper og krever helt forskjellige tiltak for å redusere feltene.

Høyfrekvens stråling kan stoppes eller dempes sterkt av forskjellige skjermende materialer.
Slike materialer kan brukes for å redusere stråling som kommer utenfra egen bolig.

Det finnes både metallisk folie og tynne tøystoff med innvevd metallisk materialer som kan brukes til å skjerme mot stråling. Skjermingsmateriale er også tilgjengelig som gjennomsiktig folie for bruk på vinduer. For skjerming av soveplass finnes ferdige “telt”, kalt baldakin, som festes i taket og henges rundt sengen. Det er også mulig å få maling som kan brukes for å redusere inntrengningen av høyfrekvens stråling i hele boligen. Slik skjerming krever riktig utførelse for å unngå at det oppstår refleksjoner av stråler og punktvis forverring av situasjonen.

Kommer strålingen fra utstyr i eget hus er det enklest og billigst å slå av eller fjerne utstyret. Trådløse nettverk kan i de fleste tilfellene erstattes med et kablet nettverk. Om man er avhenige av å bruke trådløst nettverk kan man installere en router som reduserer strålingen med over 90%.  Trådløse telefoner kan erstattes med nye typer som er ikke sender signaler når de ikke er i bruk (Eco DECT Pluss). Om ikke det er nok, kan en gå over til god lavstråletelefon med ledningstilkopling

Lavfrekvens magnetisk felt er besværlige. Magnetfelt går praktisk talt uhindret gjennom alle vanlige materialer, også menneskekroppen. I praksis er det vanskelig å lage skjerming for magnetiske felt. Det finnes svært dyre metallegeringer som demper magnetfelt, men prisen gjør det urealistisk å bruke dem på større flater i boliger eller på kontorarbeidsplasser. Andre løsninger finnes også, men de er urealistisk for bruk til generell skjerming.

Heldigvis svekkes de magnetiske feltene raskt med avstanden fra kilden. Det betyr at ved å øke avstanden eller fjerne utstyr fra steder der en oppholder seg, så reduseres også magnetfeltene. Alternativt kan en erstatte dårlig teknisk utstyr med utstyr som er konstruert for å avgi lave elektromagnetiske felt.

Lavfrekvens elektriske felt kan fjernes eller reduseres ved å legge et elektrisk ledende materiale rundt ledningene eller utstyret som forårsaker feltet, og forbinde dette med jord. I praksis betyr det at vanlige ledninger skiftes ut med skjermede ledninger der skjermen forbindes med jord, feks i en jordet kontakt.

Gode tekniske løsninger reduserer feltene.
Både magnetiske og elektriske lavfrekvens felt kan reduseres betraktelig ved gode tekniske løsninger, dvs at elektrisk utstyr og kabler konstrueres og monteres slik at feltene minimaliseres. I nybygg kan dette gjøres ved at det elektriske anlegget planlegges og utføres med sikte på lave elektromagnetiske felt i boligen. Reduksjon av felt i en eldre boliger kan medføre en omfattende rehabilitering av det elektriske anlegget. Det finnes flere eksempler fra Sverige der dette er gjort med gode resultater.

EMF Consult anbefaler normalt ikke skjermende materialer, som maling og gardinstoffer, uten at vi har  gjort en grundig evaluering av objektet man ønsker å skjerme for elektromagnetiske felt og stråling. Dette er et bevisst valg vi har gjort fordi vi har sett uheldige konsekvenser av hvordan slike skjermings materialer brukt feil faktisk kan forverre situasjonen.

Noen av produktene vi, etter grundig evaluering, kan anbefale er:  Skjermende malinger (karbonbasert), Skjermende Baldakiner, Skjermende Gardiner og Skjermende Vindusfolie.

Et eksempel på et av våre mange vellykkede skjermings prosjekt kan du lese om her.

Skjermende malingSkjermende maling HSF54Baldakin dobbeltseng NaturellSkjermende gardinSkjermende vindusfolie                                      

For å lykkes med skjermingstiltakene er det viktig å velge riktig produkt i forhold til EMF støykilde. Figuren under viser noen av våre produkter og hvordan de skjermer i forhold til EMF kilder.

Ta kontakt for råd å veiledning rundt skjermingstiltak eller dersom du går med tanke om å bygge nytt eller rehabilitere et eldre hus.