Kurs i måling og skjerming av elektromagnetiske feltKurs i måling og skjerming av elektromagnetiske felt

EMF Consult gir både basis- og avanserte kurs innen måling og skjerming av elektromagnetiske felt (EMF). Som importør av måleinstrumenter gir vi også utvidede produkt kurs der det er behov for det. – Vi holder også kortere presentasjoner rundt EMF tema dersom det skulle være ønskelig.

For øyeblikket kan vi tilby følgende kurs og foredrag, (se aktivitetskalender for datoer):

1. Basis innføring i måling og skjerming av EMF

Et tre timers temaforedrag bygd opp for å gi en grunnleggende forståelse av elektro-magnetiske felt og -stråling, og mulige helseeffekter. Et kurs for privatpersoner som selv sliter med el-overfølsomhet eller for de som bare ønsker å være “føre-var”. I tillegg til å lære basis teorien om elektromagnetiske felt og -stråling vil vi her gi en kort innføring i bruk av måleinstrumenter og råd om skjerming og el. sanering.

Målet med foredraget er at deltakerne skal selv kunne vurdere den elektromagnetiske belastningen de har i sitt eget hjem og nærområde og selv kunne finne frem til og eliminere/skjerme EMF støykilder i hjemmet, i bilen og på arbeidsplassen. – Foredraget kan også bestilles av foreninger eller bedrifter som ønsker å lære mer om emnet eller å sette fokus på EMF i hverdagen.

2. EMF for HMS- og Helse personell

Et én dags kurs for HMS- og Helse personell knyttet til arbeidsplasser hvor ansatte sliter med el-overfølsomhet eller hvor man bare ønsker å være “føre-var”. På kurset får man en grunnleggende innføring i elektromagnetiske felt og stråling (EMF), grenseverdier og hvilke helseeffekter EMF kan gi. Man får også innføring i hvordan man utfører måling og skjerming av EMF.

Målet med kurset er at deltakerne skal kunne forstå hvordan enkeltpersoner kan reagere på den elektromagnetiske belastningen de har på sin arbeidsplass, og selv vurdere om en bør iverksette tiltak for å kartlegge og evt. eliminere/skjerme EMF-kilder som kan forårsake helseproblemer hos de ansatte.

Målgruppe:
Et kurs for HMS- og Helse personell knyttet til bedrifter. Passer også for annet allopatisk helsepersonell og KAM terapeuter som ønsker å vite mer om EMF og EMF relaterte helseplager, og om hvordan man kan redusere EMF belastningen i klienters nærmiljø for bedret helse.

Last ned kurs informasjon

3. EMF for elektroinstallatører

Et én dags kurs innen måling og skjerming av elektromagnetiske felt relatert til elektriske installasjoner i bygg. Måling av spenningsforstyrrelser på nettet i henhold til den nye normen EN 55011 som nå innføres i EU inngår også i kurset. Dette kurset er lagt opp for elektroinstallatører og er et dypdykk innen måling og skjerming av lavfrekvens elektromagnetiske felt (EMF). Kurset dekker den grunnleggende teorien rundt lavfrekvens elektromagnetiske felt og gir en grundig innføring i bruk av måleinstrumenter, målemetoder og råd om skjerming og el. sanering. Vi ser også på utfordringer rundt “skittenstrøm” problematikken (ref. EN 55011).

Kurset gir til slutt en introduksjon til det nye 2013/35/EEC direktivet som skal beskytte arbeidstakere mot elektromagnetiske felt.

Målet med kurset er at deltakerne skal kunne gi en profesjonell vurdering EMF belastningen hos sine kunder og kunne rådgi og komme med praktiske forslag til hvordan kunden kan eliminere/skjerme lavfrekvens EMF støykilder som ligger utenfor anbefalte grenseverdier. – Kursets innhold er relevant for planlegging av det elektriske anlegget i nybygg, men gir også råd om hvordan man kan redusere EMF til et minimum ved rehabilitering av eldre elektriske anlegg.

Målgruppe: Kurset er lagt opp til personer som i dag jobber med installasjon av elektriske anlegg i hus og bygg og som ønsker å tilby sine kunder en ekstra rådgivnings tjeneneste innen måling og skjerming av elektromagnetiske felt relatert til den elektriske installasjonen, og elektrisk utstyr koblet til nettet. For at deltakerne skal få optimalt utbytte av undervisningen ser EMF Consult som en fordel at kursdeltakerne på dette kurset har teoretisk og praktisk forståelse av faget. Kurset setter derfor krav til at kursdeltakerne har elektriker installasjons bakgrunn eller annen relevant elektrokunnskap, og jobber eller har jobbet innen faget.

Last ned kurs informasjon

4. EMF konsulenten

Et tre dagers kurs for personer som ønsker å jobbe med EMF som fag og som ønsker å kunne tilby sine kunder enn komplett rådgivnings tjeneneste innen måling og skjerming av elektromagnetiske felt. Et dypdykk innen måling og skjerming av lavfrekvens og høyfrekvens elektromagnetiske felt og – stråling. Kurset vil dekke den grunnleggende teorien om elektromagnetiske felt og -stråling og gir en grundig innføring i bruk av måleinstrumenter og råd om skjerming og el. sanering. Vi ser også på problemer og utfordringer rundt “skittenstrøm” problematikken.

Målet med kurset er at deltakerne skal kunne gi en profesjonell vurdering den elektromagnetiske belastningen hos sine kunder og kunne rådgi og komme med praktiske forslag til hvordan kunden kan eliminere/skjerme EMF støykilder som ligger utenfor anbefalte grenseverdier.

Målgruppe: Personer som ønsker å jobbe med EMF som fag og som ønsker å kunne tilby sine kunder enn komplett rådgivningstjeneneste innen måling og skjerming av elektromagnetiske felt.For at deltakerne skal få optimalt utbytte av undervisningen ser EMF Consult som nødvendig at kursdeltakerne har teoretisk og praktisk forståelse av faget. Kurset setter derfor krav til at kursdeltakerne har elektriker installasjons bakgrunn eller annen relevant elektrokunnskap, og jobber eller har jobbet innen faget.

Last ned kurs informasjon

Påbyggingskurs: «Sertifisert EMF Konsulent»

For de som ønsker å delta i EMF Consult sitt målernettverk så kreves det et ekstra to dagers kurs med repetisjon av teori, praktiske øvelser og en avsluttende skriftlig og praktisk eksamen.

Etter å ha gjennomført selve kurset «EMF Konsulenten» så kreves det fra de som ønsker å gå videre til å bli sertifisert måletekniker noen uker med egentrening før man går videre med et avsluttende to dagers serifiserings kurs. I løpet av disse ukene med egentrening skal deltakeren gjennømføre praktiske målings- og rådgivnings oppdrag hos minimum 5 forskjellige «kunder». Dette er viktig for god læring og for at kursdeltakerne får praktisk innføring i bruk av måleinstrumenter og skjermings tiltak.

Målsettingen med sertifiserings kurset:

  • Repetisjon av teori fra «EMF Konsulenten» kurset med mulighet for oppklarende spørmål.
  • Repetisjon av praksis rundt måling og skjerming av EMF, med mulighet for å dele erfaringer.
  • Gjennomgang av hvordan man skal bruke EMF Consult sine rapporter på en profesjonell måte.
  • Innføring i EMF Consult sine etiske retningslinjer for måleteknikere.
  • Skriftlig og praktisk eksamen.

 Deltakerne som består eksamen vil kunne få tilbud om å bli medlem i EMF Consult sitt landsdekkende nettverk av måleteknikere.

Proff kursenes oppbygging

De to kursene, EMF for elektroinstallatører og EMF konsulenten som begge retter seg mot proff markedet, stiller ekstra store krav til kurs deltakerne i forhold til teoretisk og praktisk forståelse av faget.

Hver av kursene er bygd opp av to deler. Første del er gjennomgang av teori og praksis. Så blir det noen uker med egentrening før man avslutter med en dag med oppsummering og eksamen.Det er viktig for god læring at kursdeltakerne får praktisk innføring i bruk av måleinstrumenter og skjermings tiltak. Praksisdelen utføres til dels gjennom praktiske øvelser med veiledning under selve kurset, men også gjennom målinger, uten veiledning, i tidsperioden mellom kursets to økter.

  • Kursdeltakeren skal under kurset lære i praksis å utføre målinger og fylle ut rapporter på en profesjonell måte.
  • Kursdeltakeren skal under kurset i praksis lære å utføre skjerming og el. sanerings tiltak på en profesjonell måte.
  • For å få fullført og godkjent kurset skal studentene ha gjennomført og rapportert et minimum antall målinger av hus, leiligheter eller kontorer hos like mange forskjellige kunder.

Opptakskrav

For at deltakerne  skal få optimalt utbytte av undervisningen ser EMF Consult som en fordel at kursdeltakerne på de to kursene, EMF for elektroinstallatører og EMF konsulenten har teoretisk og praktisk forståelse av faget. Begge disse kursene setter derfor krav til at kursdeltakerne har elektrobakgrunn og jobber eller har jobbet innen faget.

Som deltaker på proff kursene har du mulighet til å bli medlem av vårt nettverk av måleteknikere

Folk flest har hverken kompetanse eller måleutstyr for å sjekke EMF belastningen de har i sitt hjem eller på arbeidsplassen. Dette har skapt et behov for måleteknikere som har kompetanse om EMF og som kan gjennomføre målinger og rådgivende konsultasjoner hos de som tar EMF problematikken på alvor og som ønsker å være ”føre-var”.

Et av hovedmålene med etableringen av EMF Consult er å bygge opp et landsdekkende nettverk av måleteknikere som kan bistå våre kunder med profesjonell måling og veiledning angående EMF belastningen de har i sitt hjem eller på arbeidsplassen.

Vår idé er å etablere to typer måler nettverk:

Installatør nettverket
Målere og installatører som kun jobber med lavfrekvens felt (LF). Disse målerne jobber til daglig som elektrikere og driver med elektroinstallasjon i hus og på arbeidsplasser. Målsetningen med dette nettverket er at de skal ha spesialkompetanse for å kunne sjekke elektriske installasjoner og gi råd til kunder som ønsker å bygge nytt eller å rehabilitere gamle bygg. Disse vil også få spesialutdannelse i forhold til “Lavstrålehus” konseptet.

EMF konsulent nettverket
Målere som jobber både med lavfrekvens- og høyfrekvens felt (LF og HF). Dette er folk med elektrobakgrunn som ønsker å tilby en ekstra tjeneste enten i forbindelse med annen jobb innen elektro-bransjen eller som privat næringsdrivende. Disse målerne vil læres opp til å måle og skjerme/sanere både lavfrekvens- og høyfrekvens elektro-magnetiske felt.

Målet med nettverkene er at de skal være landsdekkende slik at kunder skal kunne få hjelp fra en relativt lokal måler. Vi vil i første omgang kun knytte til oss en måler av hver kategori i hvert fylke og for deretter å utvide etter hvert som vi ser behov for å øke kapasitet.

Målere som blir medlemmer i nettverket forplikter seg til å forholde seg til EMF Consult sine etiske retningslinjer, bruke EMF Consult sine rapport skjema, oppfylle krav til standard på målerutstyr og gjennomgå årlig re-sertifisering.

EMF Consult vil markedsføre alle målerne i nettverkene på vår hjemmeside og henvise kunder til nærmeste måler.