Nye strømmålere og eloverfølsomme.

Det er bestemt at alle norske strømkunder innen 1.1.2019 skal ha installert nye såkalte «smarte» strømmålere, forkortet til AMS. Disse nye målerne er mer enn en strømmåler – de er knyttet opp i et kommunikasjonsnett som gjør at måledata avleses automatisk og sendes til nettleverandør som grunnlag for fakturering. – Les om grunnlaget for utrullingen og forskriften hos NVE.

Kommunikasjonen er to-veis, det betyr at data kan både sendes og mottas i det nye nettet. Målerdata skal samles sentralt i det nasjonale “Elhub”- systemet. Det forventes at etter hvert vil det bli tilbudt oppkopling mot helsetjenester, smarthusløsninger og andre typer målere, for eksempel vann, gass og lokal energiproduksjon.

Kommunikasjonsløsningen vil bli radiobasert i ca 85% av installasjonene – kanskje enda mer. Det betyr at den nye måleren inneholder en liten radio sender/mottaker som kan sende og motta informasjon. Noen av disse radiosenderne vil benytte det vanlige mobilnettet, mens storparten vil benytte et separat radionett. Hva slags stålingsbelastning disse AMS målerne utgjør kan du lese om på FAQ.

Nye strømmålere, strømavlesere fritak for eloverfølsomme

Eksempel på AMS nettverk fra Skagerak Nett

De resterende 15 % av installasjonene vil ha kommunikasjon over strømnettet, såkalt PLC. Denne kommunikasjonen medfører at det blir høye frekvenskomponenter (2kHz til 150kHz) på strømnett i tillegg til den vanlige 50 Hz nettfrekvensen.

Det er opp til den lokale netteieren å bestemme hvilken kommunikasjonsløsning som velges, så for å finne ut hvilken løsning det blir i ditt område må du ta kontakt med nettleverandør eller se på deres internettsider. Generelt sett er det tre hovedleverandører av AMS målere i Norge. Disse bruker noe forskjellige teknologi men holder seg alle innenfor de Norske forskriftene for slikt kommunikasjonsutstyr. Alle modellene er oppgitt til å sende med maks 500mW utgangseffekt på RF delen (maskenettet). For de målerne som er satt opp som master eller i punkt til punkt (P2P) konfigurasjon er maks utgangseffekt satt til 250mW – 2.000mW på GPRS delen (2G, 3G eller 4G). Aidon og Nuri/Kaifa sender med en frekvens på 870-875,6 MHz mens Kamstrup sender på 444,675 – 444,725 MHz i maskenettet. I tillegg til frekvensområdet 870-875,6 MHz benyttes det i Aidon løsningen frekvensen 869,525 MHz til nettverkssignalering. Denne frekvensen er regulert i fribruksforskriften §8 «Diverse utstyr for kortdistansekommunikasjon».  Mer informasjon om hvordan kommunikasjonsmodulene er konfigurert i de forskjellige AMS målerne finner du her.


MERK:
Etter finlesing av hvordan utstrålt effekt er oppgitt i fribruksforskriften, ser vi at det kan være behov for å korrigere tallene som nettselskapene bruker når de sammenligner utstrålt effekt fra AMS-målerne og mobiltelefoner. De oppgir som eksempel i sin kommunikasjon ut til kunder at maksimalt utstrålt effekt fra AMS målerne er 500 mW og sammenligner det med GSM mobiltelefon på 2.000 mW, uten å være klar over at disse tallene ikke direkte kan sammenlignes.

Det finnes to forskjellige målesystemer for å angi utstrålt effekt og disse brukes litt om hverandre i standarder og retningslinjer. Begge systemene bruker mW som måleenhet, men har ulike måleprosedyrer for å måle utstrålt effekt. Det ene målesystemet gir verdier som er 1,64 ganger høyere enn det andre. Når en skal sammenligne utstrålt effekt fra forskjellige apparater er det viktig å vite hvilket målesystem som er brukt.

For å angi hvilket målesystem som er brukt, brukes betegnelsene e.r.p. (ekvivalent utstrålt effekt) og e.i.r.p. (ekvivalent isotropisk utstrålt effekt) i tillegg til måleenheten mW.

Vi er relativt sikre på at utstrålt effekt fra LTE(4G) og UTMS(3G) mobiltelefon er 250 mW e.i.r.p., og at GSM systemet har utstrålt effekt på 2.000 mW e.i.r.p.  AMS målerne er oppgitt til å ha maks utstrålt effekt på 500 mW e.r.p (ref. fribruksforskr. §7 (2) og 7.a (1)), konverterer man effekten til e.i.r.p. blir maks utstrålt effekt 820 mW e.i.r.p.

Ved å bruke e.i.r.p. som felles referanse blir sammenligningen av utstrålt effekt slik:

  • Mobiltelefon GSM: 2.000 mW e.i.r.p.
  • Mobiltelefon UMTS og LTE: 250 mW e.i.r.p.
  • AMS-måler: 820 mW e.i.r.p.

Dette betyr at en AMS-måler har en maks utstrålt effekt som er mer enn tre ganger sterkere enn UMTS og LTE, og noe under halvparten av en GSM-mobiltelefon.

I dag er det egentlig mer korrekt å sammenligne AMS målerne med 4G telefoner, både fordi 4G/LTE er den teknologien som er mest i bruk (i følge NKOM er 95% datatrafikk og 5% taletrafikk i mobilnettet). Dessuten er signaleringen/informasjonskodingen i AMS maskenettet antakelig mer likt 4G/LTE enn det gamle tidsmultipleks systemet som brukes i GSM systemet (som ble utviklet i ca 1982).

Basert på nevnte fakta vil en mer korrekt sammenligning være at maks utstrålt effekt fra AMS målerne er 820 mW e.i.r.p. mens fra en mobiltelefon er det 250 mW e.i.r.p. – Dette gir et noe annerledes bilde enn det nettselskapene tegner.


I tillegg til den elektromagnetiske strålingen som kommer fra AMS senderen, og som de fleste synes å være opptatt av, er AMS målere klargjort for kommunikasjon med “Smarthus” løsninger (HAN – Home Area Network). Dette er ikke en del av AMS standard installasjonen og vil bli en frivillig tilleggsmodul for de som ønsker “smarte” hus. Tilbydere av såkalte Smarthus løsninger vil tilby trådløse- eller kablede styringsystemer. De trådløse vil primært være basert på WiFi mens de kablede løsningene er designet for å kommunisere på ledningsnettet i hele huset og sender derfor ut styringssignaler (2kHz til 250MHz) på ledningsnettet. Disse signalene vil ligge som en tilleggs stressfaktor i det elektriske 50Hz feltet som omgir alle ledningene i huset. Det betyr at du uansett hvor du befinner deg i huset vil utsettes for et høyfrekvens signal som over tid kan ha innvirkning på din helse.

For personer som er eloverfølsomme kan disse nye målerne skape problemer og det er derfor laget en ordning der en kan søke om fritak fra installasjon av AMS. Søknaden sendes til den lokale netteieren og må vedlegges en legeattest som bekrefter at du får helseplager fra elektromagnetisk stråling. Orientering om fritak finner du i brev til FELO fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) av 14. mars 2012 (link). De fleste legene kjenner ikke til muligheten for fritak fra AMS og det er derfor lurt å ta med en kopi av brevet når du oppsøker fastlegen for å få legeattest.

Du finner mer informasjon om de nye strømmålerne på FELO sin hjemmeside: http://www.felo.no/

Ønsker du å søke fritak er det viktig å være ute i god til med å skaffe deg legeattest og søke din nettleverandør – det er for sent når montøren banker på døra for å montere den nye måleren.

På siden nymaler.no kan du se hvor langt utrullingen av se nye AMS “smart målerne” er kommet.