Kilder til høyfrekvens stråling

Mobiltelefoner
– Selv om mobiltelefonens effekt er relativ liten, kan den radiofrekvente strålingen bli betydelig når telefonen holdes nær kroppen
– Mange mennesker tåler overhodet ikke å bruke mobiltelefon. Noen tåler heller ikke å være i nærheten av andres mobiltelefoner, selv om de ikke er i bruk. Dette kan være vanskelig å forstå for dem som ikke merker ubehaget. Men det er likevel et faktum.

Trådløse telefoner
– Trådløse telefoner bruker samme teknologi som mobiltelefoner.
– Kommunikasjonen foregår ved å sende radiosignaler mellom håndsettet og basestasjonen. Den trådløse telefonen gir samme stråling som mobiltelefon.
– Basestasjonen er som en mobilmast inne i huset eller leiligheten din. De fleste typene stråler hele døgnet, også når den trådløse telefonen ikke er i bruk.

Trådløse nettverk (inkludert Bærbare PC, Nettbrett og Smarttelefoner)
– Trådløse nettverk (Wireless Local Area Networks, WLAN) blir i økende grad installert i hjem, på kontorer, på skoler og i barnehager.
– De ulike komponentene i nettverket kommuniserer med hverandre ved hjelp av radiosignaler med frekvens rundt 2400 Mhz. En eller flere basestasjoner (aksesspunkter) sørger for radiodekning i lokalet der trådløs tilkobling er aktuelt. Dette er en sender/mottaker som via kabel er koblet til det eksterne kabelnettet. Alle arbeidsstasjoner (fast montert datamaskin eller bærbar datamaskin) har en sender som sender signaler til basestasjonen.
– Trådløse telefoner og trådløst internett bruker samme teknologi som mobilmastene og vil gi tilsvarende felt som mobilmastene utenfor.

Mikrobølgeovner
– Det avgis ingen stråling fra mikrobølgeovnen når den ikke er i bruk.
– Under bruk er det derimot høye høyfrekvente felter rundt ovnen.
– Tetningen rundt ovnen blir som regel dårligere etter en viss tid, og dermed vil det lekke stråling fra ovnen.

Basestasjoner for mobiltelefoni
– En basestasjon består av flere antenneelementer samt selve senderen. Senderen er plassert i en egen utstyrshytte eller i et eget rom. Basestasjonenes antenner er som regel montert i master 10 – 50 meter over bakken, på fasader eller tak. Hver antenne sender ut radiofrekvente signaler i en bestemt retning.
– Den store økningen i antall basestasjoner og antenner, med flere konkurrerende netteiere og flere mobiltelefonsystemer, har økt strålebelastningen for alle.
– Strålingen fra en mast avtar med avstanden fra antennen. Intensiteten på 100 meters avstand fra antennen er 10.000 ganger lavere enn på 1 meters avstand.

Radio- og fjernsynsmaster
– Vi har et godt utbygd radio- og fjernsynsnettverk i Norge. Inntil nylig var dette analoge systemer.
– Nå oppdateres de fleste mastene med digitale sendere.
– Det er kjent at radioamatører har en overhyppighet av visse kreftformer.

Radarer
– Radarsystemer sender ut mikrobølger i form av korte pulseringer med høy effekt.
– De fleste radarer anvender en retningsbestemt antenne som stråler ut en konsentrert ”stråle” av elektromagnetisk energi. Antennen roterer normalt, eller varierer utsendingsvinkelen i en sveipende bevegelse slik at radarstrålen forandrer retning kontinuerlig.
– Eksponeringen for mikrobølger er sterkt avhengig av avstanden til antennen. Jo nærmere antennen man befinner seg, dess sterkere er strålingen.

 

Kilder til lavfrekvens felt

Høyspentledninger
– De elektromagnetiske feltene rundt høyspentlinjene er avhengig av spenning, strømstyrke, oppheng og kabeltype. Feltenes intensitet avtar med avstanden.
– Det er nærmest umulig og utrolig kostbart å skjerme seg mot felter fra høyspentlinjer, bortsett fra å øke avstanden til linjen. Det vil si flytte linjen eller å flytte huset – eller å flytte fra huset.

Nedgravde strømkabler
– I de fleste boligområder er strømkablene nedgravd. Vanligvis er feltene fra disse lave og svekkes raskt med avstanden. I områder av landet der nyere type strømsystemer (TN) anvendes kan det lokalt bli høye magnetfelt.

Transformatorstasjoner
– Transformatorstasjoner benyttes for å omforme spenningen, enten opp eller ned, slik at energioverføringen fra produksjon til forbruk blir mest mulig effektiv.
– De fleste store transformatorstasjonene er egne bygninger eller plassert i avgrensede områder. Feltet avtar raskt med avstanden til kilden.
– Nettstasjoner er siste ledd i energioverføringskjeden. I disse reguleres spenningen ned til forbrukernivå (230V eller 400V). Magnetfeltet like i nærheten av nettstasjonene kan bli forholdsvis høyt. Nettstasjoner i boligblokker og på arbeidsplasser kan være et stort problem. De fleste er ikke klar over de elektromagnetiske feltene de utsettes for.

Varmekabler
– De elektromagnetiske feltene fra varmekabler avhenger av om det er en såkalt enleder-kabel eller toleder-kabel.
– En enleder-varmekabel består av én leder der strømstyrken er avhengig av lengden og effekten på kabelen. I en toleder ligger to ledere med noen millimeters avstand i samme kabel. Magnetfeltene fra de to lederne vil til en viss grad oppheve hverandre.
– Tidligere la man enleder-kabel overalt. Etter at Miljøvernforbundet brakte saken opp i mediene, har flere produsenter begynt å produsere toleder-kabler.

Husholdningsapparater og klokkeradioer
– En rekke husholdningsmaskiner gir felter mellom 1 – 10 µT i arbeids- og oppholdsavstand.
– Apparater tilkoblet jordet sikkontakt vil ha lavere felt enn ujordet utstyr.
– Induksjonsplate topper har et meget høyt magnetiske felt. Frekvensen som benyttes for å overføre energi fra induksjonselementet til kokekaret er mye høyere enn det som brukes i strømnettet (50 Hz). Disse høye frekvenseneregnes som mer skadelig enn de frekvensen vi finner i strømnettet.
– Klokkeradioer har et kraftig elektromagneetisk felt rundt seg. Det er spesielt uheldig siden det er naturlig å ha dem på nattbordet, ikke langt fra hodet. Her står de og stråler hele natten.

Lavvoltslamper, lysstoffrør, transformatorer og ladere
– De fleste er ikke klar over at det er til dels kraftige felt rundt disse kildene. Man bør holde seg 2 – 5 meter unna.
– I mange leselamper er det innbygd transformator, og man sitter naturlig nok like i nærheten av leselampen.
– Sparepærer sparer energi, men siden det i realiteten er så lysstoffrør, bør man ikke bruke disse i arbeidslamper eller lamper i nærheten av soveplass eller andre sted man oppholder seg lenge.

Data og fjernsyn
– De gamle fjernsynsapparatene med bilderørskjerm hadde høy elektromagnetisk stråling.
– Dagens flatskjermer er mye bedre alternativer. Mange har merket en radikal bedring av for eksempel hodepine ved bytte til LED-skjerm.
– Harddisken på pc’en gir også relativt høy spenning. Den bør derfor plasseres så langt unna der man sitter som mulig, helst 2 meter.