Nyheter

Uforutsette konsekvenser av elektromagnetiske felt

Verdens nest største globale forsikringsselskap Swiss Re har utgitt sin SONAR rapport som inneholder fremvoksende risiko emner som kan påvirke forsikringsnæringen i fremtiden. Temaene i rapporten er hovedsakelig hentet fra Swiss Re interne SONAR prosess og har blitt vurdert av Swiss Re fremvoksende risikostyring eksperter.

I denne rapporten er det tre emner som vurderes som potensielt å ha en høy effekt; disse er alle preget av sin lange ventetid før man kan se eventuelle skadevirkninger: “hormonforstyrrende kjemikalier”, “uforutsette konsekvenser av nanoteknologi” og “uforutsette konsekvenser av elektromagnetiske felt”.

Denne rapporten skal ikke forstås som en prognose som nøyaktig gjenspeiler hva fremtiden vil bringe. Snarere er det ment å tjene som et system for tidlig varsling som gir en første indikasjon på hva som kan ligge bak horisonten. Tanken er at jo tidligere industrien begynner å forstå deres implikasjoner, jo bedre forberedt vil det være for morgendagens utfordringer som tross alt kan også presentere nye muligheter.

Uforutsette konsekvenser av elektromagnetiske felt
De allestedsnærværende elektromagnetiske felt (EMF) reiser spørsmål om potensielle konsekvenser for menneskers helse, særlig med hensyn til bruk av mobiltelefoner, nærhet til kraftledninger og/eller antenner for kringkasting.

I løpet av det siste tiåret, har spredningen av trådløse enheter akselerert enormt. Sammenfall av mobiltelefoner med datateknologi har ført til spredning av nye og kommende teknologier. Denne utviklingen har økt eksponering for elektromagnetiske felt, med mulighet for helseeffekter som foreløpig er ukjent.

Angst over den potensielle risikoen relatert til EMF har steget. Studier er vanskelig å gjennomføre, siden tidenes trendstudier er inkonsekvent på grunn av den fortsatt ganske nylige spredning av trådløs teknologi. WHO har klassifisert ekstremt lavfrekvente magnetiske felt og radiofrekvente elektromagnetiske felt, for eksempel stråling fra mobiltelefoner, som potensielt kreftfremkallende for mennesker (Klasse 2B kreftfremkallende). Dette er samme klassifisering som bl.a. Bly, Bensin, Nikkel og DDT. Videre har en fersk avgjørelse av en italiensk domstol antydet en link mellom mobilstråling og påvirkning på menneskers helse.

Vitenskapelige studier er fortsatt noe usikker med tanke på mulige negative helseeffekter av EMF. Om det blir konstatert en direkte kobling mellom EMF og menneskelige helseproblemer vil det åpne dører for nye krav og kan til slutt føre til store tap under produktet ansvar dekker. Ansvar prisene vil trolig stige.

Les hele rapporten her, – EMF er omtalt på side 11 i rapporten