Automatisk strømmåler for eloverfølsomme | EMF Consult

Nye strømmålere og eloverfølsomme.

Det er bestemt at alle norske strømkunder innen 1.1.2019 skal ha installert nye såkalte «smarte» strømmålere, forkortet til AMS. Disse nye målerne er mer enn en strømmåler – de er knyttet opp i et kommunikasjonsnett som gjør at måledata avleses automatisk og sendes til nettleverandør som grunnlag for fakturering. – Les om grunnlaget for utrullingen og forskriften hos NVE.

Kommunikasjonen er to-veis, det betyr at data kan både sendes og mottas i det nye nettet. Målerdata skal samles sentralt i det nasjonale «Elhub»- systemet. Det forventes at etter hvert vil det bli tilbudt oppkopling mot helsetjenester, smarthusløsninger og andre typer målere, for eksempel vann, gass og lokal energiproduksjon.

Kommunikasjonsløsningen vil bli radiobasert i ca 85% av installasjonene – kanskje enda mer. Det betyr at den nye måleren inneholder en liten radio sender/mottaker som kan sende og motta informasjon. Noen av disse radiosenderne vil benytte det vanlige mobilnettet, mens storparten vil benytte et separat radionett. Hva slags stålingsbelastning disse AMS målerne utgjør kan du lese om på FAQ.

Nye strømmålere, strømavlesere fritak for eloverfølsomme

Eksempel på AMS nettverk fra Skagerak Nett

De resterende 15 % av installasjonene vil ha kommunikasjon over strømnettet, såkalt PLC. Denne kommunikasjonen medfører at det blir høye frekvenskomponenter (2kHz til 150kHz) på strømnett i tillegg til den vanlige 50 Hz nettfrekvensen.

Det er opp til den lokale netteieren å bestemme hvilken kommunikasjonsløsning som velges, så for å finne ut hvilken løsning det blir i ditt område må du ta kontakt med nettleverandør eller se på deres internettsider. Generelt sett er det tre hovedleverandører av AMS målere i Norge. Disse bruker noe forskjellige teknologi men holder seg alle innenfor de Norske forskriftene for slikt kommunikasjonsutstyr. Alle modellene sender med maks 500mW utgangseffekt på RF delen (maskenettet) og med 250mW – 2.000mW på GPRS delen (2G, 3G eller 4G). Aidon og Nuri/Kaifa sender med en frekvens på 870-875,5 MHz mens Kamstrup sender på 444,675 – 444,725 MHz i maskenettet.

I tillegg til den elektromagnetiske strålingen som kommer fra AMS senderen, og som de fleste synes å være opptatt av, er AMS målere klargjort for kommunikasjon med «Smarthus» løsninger (HAN – Home Area Network). Dette er ikke en del av AMS standard installasjonen og vil bli en frivillig tilleggsmodul for de som ønsker «smarte» hus. Tilbydere av såkalte Smarthus løsninger vil tilby trådløse- eller kablede styringsystemer. De trådløse vil primært være basert på WiFi mens de kablede løsningene er designet for å kommunisere på ledningsnettet i hele huset og sender derfor ut styringssignaler (2kHz til 250MHz) på ledningsnettet. Disse signalene vil ligge som en tilleggs stressfaktor i det elektriske 50Hz feltet som omgir alle ledningene i huset. Det betyr at du uansett hvor du befinner deg i huset vil utsettes for et høyfrekvens signal som over tid kan ha innvirkning på din helse.

For personer som er eloverfølsomme kan disse nye målerne skape problemer og det er derfor laget en ordning der en kan søke om fritak fra installasjon av AMS. Søknaden sendes til den lokale netteieren og må vedlegges en legeattest som bekrefter at du får helseplager fra elektromagnetisk stråling. Orientering om fritak finner du i brev til FELO fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) av 14. mars 2012 (link). De fleste legene kjenner ikke til muligheten for fritak fra AMS og det er derfor lurt å ta med en kopi av brevet når du oppsøker fastlegen for å få legeattest.

Du finner mer informasjon om de nye strømmålerne på FELO sin hjemmeside: http://www.felo.no/

Ønsker du å søke fritak er det viktig å være ute i god til med å skaffe deg legeattest og søke din nettleverandør – det er for sent når montøren banker på døra for å montere den nye måleren.

På siden nymaler.no kan du se hvor langt utrullingen av se nye AMS «smart målerne» er kommet.